Deskundigheid

Om de deskundigheid van onze zorgverleners te kunnen waarborgen, hebben wij als eis gesteld dat iedere zorgverlener ingeschreven is bij een keurmerk van zorg.  Zij scholen zich regelmatig bij en zijn op de hoogte van de actualiteiten in de zorg. Voor iedere handeling die zij uitvoeren achten zij zich bekwaam. Thuiszorg Comfort toetst iedere twee jaar de voorbehouden en risicovolle handelingen af.

  • Onze zelfstandig zorgverleners in de zorg zijn allen aangesloten bij ‘Mijn Keurmerk’ van KIWA. mijnkeurmerk.nl
  • Al onze zorgverleners in loondienst zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister van V&VN.   venvn.nl

In het kader van ‘verantwoorde zorg’ geldt voor zorgverleners een aantal uitgangspunten:

  • Ze hebben de verantwoordelijkheid om met cliënten te zoeken naar vormen van zorg, service en dienstverlening die passen bij de voorkeuren en wensen van de cliënt.
  • Ze respecteren de eigen levenssfeer van cliënten en dragen zorg voor een goede bejegening. Iedere cliënt wordt aangesproken met mevrouw, meneer, U, tenzij de cliënt dit anders wenst.
  • Ze hebben de verantwoordelijkheid voor een goede communicatie en dialoog met cliënten over hun ervaringen, wensen en voorkeuren.
  • Ze kennen hun verantwoordelijkheden wanneer ze Eerst Verantwoordelijk Verzorgende zijn voor een cliënt.
  • Ze evalueren op gezette tijden de inhoud en uitvoering van het zorgleefplan met de cliënt en passen het plan zo nodig aan.
  • Ze bespreken wenselijke aanpassingen, zorgtekorten en verbeteracties in het cliëntenoverleg.

Melden van incidenten

Thuiszorg Comfort streeft ernaar haar zorgverleners een veilige en prettige werkomgeving te bieden en wil dat cliënten worden beschermd tegen onveilige situaties. Toch kunnen er situaties ontstaan die niet voorzien zijn. Thuiszorg Comfort hanteert een registratie systeem voor het correct en tijdig melden van fouten en incidenten, zodat er preventieve en correctieve maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid en de kwaliteit van de cliëntenzorg en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers te vergroten. Daarnaast is er ook een wettelijke plicht om calamiteiten en ernstig onveilige situaties te registreren en te melden aan de inspectie voor Volksgezondheid.