Cliëntenraad

Cliëntenraad iets voor u?

Als u contact wilt opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad, u hebt belangstelling om in de cliëntenraad zitting te nemen of u wilt een vergadering van de cliëntenraad bijwonen, dan kunt u ons dat laten weten door te mailen naar info@thuiszorgcomfort.nl.
Momenteel bestaat de cliëntenraad van Thuiszorg comfort uit de volgende leden:

Dhr. Van Santen is bewoner van de Vondelflat en zit in het bestuur van de bewonersvereniging van de Vondelflat.

 

Mw. Asselman heeft een zorgachtergrond en is werkzaam geweest bij Thuiszorg Comfort en krijgt WMO zorg van Thuiszorg Comfort.

Mw. Liesbeth Kooi heeft ook een achtergrond in de zorg en is ons nieuwste lid van de cliëntenraad.

Belangen behartigen

Voor Thuiszorg Comfort staat de wens van de cliënt centraal. De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten van Thuiszorg Comfort. De raad is samengesteld uit cliënten of vertegenwoordigers van cliënten.

Samenstelling

In de cliëntenraad van Thuiszorg Comfort zitten minimaal twee cliënten, maar ook familieleden/mantelzorgers van cliënten kunnen deelnemen. De leden van de cliëntenraad worden geacht redelijkerwijs representatief te zijn voor de cliënten, tevens wordt er van hen verwacht de gemeenschappelijke belangen te kunnen behartigen. Ieder lid van de raad heeft een geheimhoudingsplicht.
De zittingsduur van de leden van de cliëntenraad is maximaal vier jaar. Regelmatig, maar minimaal eens per jaar, overlegt de cliëntenraad met de directie en de kwaliteitsfunctionaris van Thuiszorg Comfort om de zorg doorlopend te verbeteren. De werkwijze van de cliëntenraad is gebaseerd op de ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’.

Betrokkenheid

Thuiszorg Comfort stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft.

  • In ieder geval worden de volgende onderwerpen besproken met de cliëntenraad:
    • Het werken met het zorgleefplan, d.w.z. het afstemmen van de systematiek hiervan.
    • Het bespreken van de verbetertrajecten voortkomend uit evaluaties, CQ-meting en Melding van Incidenten/ klachten en verbetervoorstellen. Dit ten behoeve van intern gebruik en kwaliteitsverbetering.
  • Thuiszorg Comfort werkt volgens het ISO- kwaliteitssysteem. Om de kwaliteit van de zorg te monitoren en continue te verbeteren, worden de aandachtspunten, die uit de cliëntenraad naar voren komen, door de directie van Thuiszorg Comfort binnen de organisatie besproken en teruggekoppeld aan de raad.